Kontakt

    Administratorem danych jest firma Meden-Inmed Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Wenedów 2. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adresy e-mail) zbierane są przez Meden-Inmed Sp. z o.o. wyłącznie w celu Obsługi Zapytania.

    Dane osoby, której dotyczą, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane.

    Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

    Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa Obsługa Zapytania.