Regulamin kuponów rabatowych

Regulamin korzystania z kuponów rabatowych

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Promocji „kupon rabatowy”, który to kupon wystawiany jest przez Meden-Inmed Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, KRS 0000047240, NIP 6692255563, zwany dalej Wystawcą.
 2. Możliwość uzyskania kuponu rabatowego nie jest ograniczona czasowo i obowiązuje do odwołania.
 3. Promocja „kupon rabatowy” oznacza wszelkie formy obniżenia ceny zakupu towarów za pomocą wystawienia unikalnego kodu rabatowego, zwana dalej kuponem rabatowym lub Promocją.
 4. Z kuponu można skorzystać poprzez dokonanie zakupów tylko i wyłącznie na stronie internetowym Wystawcy, z zarejestrowaną domeną pod adresem: www.ckmed.pl, składając zamówienie w dowolnej oferowanej przez Wystawcę formie.
 5. Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon rabatowy i zrealizować go za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Wystawcy ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 7. Kupony rabatowe nie mogą być sumowane (w jednej transakcji zakupu można użyć tylko jednego kuponu).
 8. Kupon rabatowy może obniżyć tylko i wyłącznie cenę szkolenia i ma zastosowanie tylko dla szkoleń oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla szkoleń, które mają już obniżoną cenę, cenę promocyjną.
 9. Kupon rabatowy można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.
 10. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 11. Jeżeli kupon został użyty niezgodnie z regulaminem, Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika promocji.
 12. Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować pisemnie bezpośrednio do Wystawcy pod adresem kontakt@ckmed.pl
 13. Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego regulaminu.
 14. Regulamin korzystania z promocji jest dostępny na stronie https://ckmed.pl/regulamin-kuponow-rabatowych
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 17. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.
 18. Odpowiedzialność Wystawcy względem uczestnika Promocji, jest każdorazowo ograniczona do wysokości kuponu rabatowego.
 19. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej kupon rabatowy jest Meden-Inmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy Wenedów 2, 75-847 Koszalin, adres do korespondencji Meden-Inmed, ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin.
 20. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia Akcji promocyjnej „kupon rabatowy”. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 sierpnia 2021 r.