Regulamin

1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Opłatę za kurs należy wnieść najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Jeśli wpłata nie nastąpi, zastrzegamy sobie prawo do przyznania miejsca innej zainteresowanej osobie.

Wpłatę należy kierować na konto:

PEKAO SA: 51 1240 1428 1111 0010 3562 8421

Adres właściciela rachunku:

Meden-Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

2. Osoba dokonująca zgłoszenia jest zobowiązana do przesłania informacji wyszczególnionych w Formularzu Zgłoszenia oraz przestrzegania terminu wpłaty. Niedotrzymanie terminu wpłaty skutkuje skreśleniem z listy Uczestników.

3. Kwalifikowanie na listę Uczestników szkolenia następuje według kolejności ww. wpłat.

4. Po zamknięciu listy Uczestników istnieje możliwość wpisania zainteresowanego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej lub jej skreślenia z listy Uczestników przez Organizatora – zakwalifikowania na listę Uczestników.

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie, Organizator zastrzega sobie prawo:

  1. w razie rezygnacji w terminie wcześniejszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia do potrącenia 35% wpłaconej kwoty.
  2. w razie rezygnacji od 15 do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia do potrącenia 50% wpłaconej kwoty.
  3. w razie rezygnacji od 1 do 14 dni przed rozpoczęciem – do potrącenia 100% wpłaconej kwoty.

6. W razie niewystarczającej ilości zgłoszeń lub w uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez rekompensaty finansowej dla Uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim Uczestnikom kursu lub uczestnictwo przenoszone jest inny termin, w zależności od woli Uczestnika.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonywania w trakcie szkolenia technik i zabiegów medycznych w sposób inny niż wskazany przez prowadzącego, lub też wykonywania zabiegów innych niż wskazane przez prowadzącego.

8. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego Uczestników dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego z uwzględnieniem zasad ogłaszanych podczas rozpoczęcia kursu.

9. Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

10. Organizator zapewnia odpowiednie warunki oraz ilość sprzętu do przeprowadzenia szkolenia, jak również materiały kursowe dla Uczestników. Określenie właściwych warunków leży tylko i wyłącznie w gestii Organizatora.

11. Materiały kursowe objęte są prawami autorskimi. Ich powielanie i dystrybucja bez uzgodnienia z Organizatorem szkolenia jest bezprawne.

12. Uczestnicy wszystkich szkoleń i warsztatów organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz reportaży wideo w trakcie szkolenia oraz zezwalają na wykorzystanie materiału do celów marketingowych.

13. Ukończenie kursu i otrzymanie certyfikatu jest uzależnione od oceny Organizatora.

14. Ewentualne niejasności rozwiązywać można odwiedzając stronę internetową https://ckmed.pl lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerem wskazanym na ww. stronie.

15. Zgłaszający zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu od momentu wysłania zgłoszenia do Organizatora. Nieprzestrzeganie regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy Uczestników. Uczestnik zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

16. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez firmę Meden-Inmed w celach związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r.